Obrázek

Obchodní podmínky


Vítejte v LikeFoto, on-line tiskárně, která dokáže vyrobit krásný fotoobraz z Vašich fotografií a obrázků. 


OBLASTI, KTERÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ, ANEB OBCHODNÍ PODMÍNKY V KOSTCE

-    Objednáním si zhotovení fotoobrazu s námi uzavřete smlouvu o zhotovení věci na zakázku.
-    Pro zhotovení Vašeho fotoobrazu vyžadujeme platbu předem, nebo platbu na dobírku.
-    Každý zhotovený fotoobraz je individuální, není tak možné jej vrátit a požadovat zpět peníze.
-    Chráníme osobní údaje, které nám v souvislosti s výrobou fotoobrazu poskytnete.
-    Podklad, který chcete vytisknout, nijak neupravujeme - nahrávejte proto podklady v dostatečné kvalitě.
-    Jsme česká společnost, veškerá realizace Vašich fotoobrazů probíhá na území České republiky.

Přečtěte si prosím důkladně následující Podmínky.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto Obchodní podmínky LikeFoto (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
1.2    Webová stránka LikeFoto nabízí prostřednictvím Objednávkového systému (dále jen „LikeFoto“) kompletní fyzické zhotovení fotografií, obrázků, textů a grafiky formou digitálního tisku na sklo včetně háčku (dále jen „Fotoobraz“). Zhotovení rozměru Fotoobrazu a jeho ořezu se řídí zadáním a odesláním internetové objednávky prostřednictvím Objednávkového systému a průvodce pro zhotovení Fotoobrazu. LikeFoto je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k této webové stránce náleží Provozovateli.
1.3    Provozovatelem LikeFoto je společnost DENDRIT s.r.o., U Koželuhů 5492/21, 586 01 Jihlava, IČ: 26754231, (dále jen „Provozovatel“).
1.4    Zákazníkem LikeFoto je fyzická nebo právnická osoba, která akceptuje Podmínky a za podmínek zde stanovených projeví vůli uzavřít s Provozovatelem smlouvu o zhotovení Fotoobrazu (dále jen „Zákazník“).
1.5    Nabídka ke zhotovení Fotoobrazu zvěřejněná na LikeFoto je ve smyslu § 1780 občanského zákoníku veřejnou nabídkou Provozovatele, který se obrací na neurčité osoby s návrhem na uzavření smlouvy o zhotovení Fotobrazu dle těchto Podmínek.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1    Odeslání internetové objednávky z LikeFoto Zákazníkem je považováno ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za návrh na uzavření smlouvy ke zhotovení Fotoobrazu, a to v podobě a rozsahu, v jakém ji Zákazník prostřednictvím odeslané internetové objednávky z LikeFoto odešle Provozovateli. Zákazník bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena samotným okamžikem odeslání internetové objednávky Provozovateli, tedy stiskem tlačítka „Odeslat/Objednat“. Zákazník také bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit Provozovateli cenu za zhotovení Fotoobrazu, a to ve výši dle obdrženého návrhu smlouvy zadané Zákazníkem prostřednictvím internetové objednávky z LikeFoto, platné v době uzavření smlouvy. Návrh smlouvy bude obsahovat cenu za zhotovení Fotoobrazu dle čl. 1.2 Podmínek a náklady na doručení Fotoobrazu Zákazníkovi, včetně manipulačních poplatků (dále jen „Kupní cena“).
2.2    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením této smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.


3. PLATBA

3.1    Platba za Fotoobraz LikeFoto je možná pouze dobírkou, kterou zákazník uhradí dopravní společnosti při doručení zásilky. Daňový doklad zákazník obdrží elektronicky na kontaktní mail, který uveden při objednávce.


4. DORUČENÍ

4.1    Doručení zhotoveného Fotoobrazu bude realizováno prostřednictví přepravce PPL (dále jen „Doručení Fotoobrazu“).  Termíny doručení nejsme schopni ovlivnit. Opožděné Doručení Fotoobrazu neopravňuje Zákazníka k odmítnutí jeho převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na doručení. V případě, že z nějakého důvodu bude Fotoobraz Zákazníka (dále jen „Zásilka“) vrácen zpět Provozovateli, Provozovatel následně automaticky odešle Zásilku na adresu uvedenou v objednávce ještě jednou. V takovém případě však ale vzniká Provozovateli nárok na úhradu nákladů za opakované doručení Zásilky, a to ve výši za doručení uvedeném při původní objednávce Fotoobrazu. Při opakovaném doručování Zásilky již bude Zásilka zaslána na dobírku.


5. REALIZACE OBJEDNÁVKY

Uživatelský obsah
5.1    Zákazník je výhradně odpovědný za obsah veškerých fotografií, obrázků, textů, grafiky a jakýchkoli jiných dat, (dále jen „Uživatelský obsah“), které v souvislosti s uzavřením smlouvy o zhotovení Fotoobrazu prostřednictvím automatizovaného systému a průvodce pro zhotovení Fotoobrazu na LikeFoto (dále jen „Objednávkový systém“) uploaduje na server LikeFoto. Zákazník zaručuje a prohlašuje, že je majitelem autorských práv a že vlastní dostatečná oprávnění k tomuto Uživatelskému obsahu, který předává ke zpracování Provozovateli. Zákazník souhlasí se skutečností, že nebude uploadovat na server LikeFoto Uživatelský obsah, ke kterému nemá tyto práva nebo svolení. Zákazník také souhlasí s tím, že uploadovaný Uživatelský obsah není nezákonný, škodlivý, ohrožující, vulgární, obtěžující, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, pobuřující, hanlivý, protiprávní, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nepřijatelný a není jinak v rozporu se zákony České republiky či právem EU. Provozovatel není povinen zhotovit Fotoobraz z uplodovaného Uživatelského obsahu, který je v rozporu se zákonem nebo těmito Podmínkami. Každý Zákazník ručí sám za obsah Uživatelského obsahu a nese za něj odpovědnost, jakož i veškeré následky a případné škody.
5.2    Provozovatel nabízí registrovaným uživatelům LikeFoto službu archivace uploadovaného Uživatelského obsahu pro snazší případné opětovné zhotovení Fotoobrazu. Provozovatel se zavazuje tento uploadovaný Uživatelský obsah jinak nezpracovávat a archivovat jej jen pro potřeby Zákazníka. Zákazník je srozuměn se skutečností, že Provozovatel neručí za bezpečnost uložení, ztrátu či zneužití takto archivovaného uploadovaného Uživatelského obsahu. Na písemnou žádost Zákazníka Provozovatel uploadovaný Uživatelský obsah ze serveru LikeFoto vymaže. Služba archivace Uživatelského obsahu dle tohoto článku je zdarma.
Výroba
5.3    Při zhotovení Fotoobrazu bude využita technologie tisku na moderním tiskovém stroji s finální  manuální kompletací. S výrobou Fotoobrazu je započato okamžikem potvrzení objednávky, nebo uhrazením Kupní ceny dle čl. 2.1 a v souladu s čl. 3.1. 
5.4    Provozovatel nekontroluje přesnost, kvalitu a barevnost uploudovaného Uživatelského obsahu, a nezaručuje ji tak na zhotovených Fotoobrazech. 
    Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaného Uživatelského obsahu, včetně reklamace ohledně špatného ořezu zpracovaného na základě uploadovaného Uživatelského obsahu nebudou uznány. 
    V případě nevhodného formátu Uživatelského obsahu může Provozovatel odmítnout zhotovení Fotoobrazu. V takovém případě vrátí Zákazníkovi již uhrazenou Kupní cenu.
5.5    Zákazník je srozuměn se skutečností, že Provozovatel není odpovědný za to, že kvalita Uživatelského obsahu, který Zákazník prostřednictvím Objednávkového systému uploaduje na server LikeFoto nebude mít dostatečně vysokou kvalitu, která by odpovídala uspokojivé kvalitě výsledného Fotoobrazu. Provozovatel nemůžeme odhadnout záměr Zákazníka, zda nízká kvalita uploadovaného Uživatelského obsahu není záměrná. 
Nastavení barev
5.6     Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že barevnost fotografií, obrázků a grafiky uploadového Uživatelského obsahu nemusí na zhotoveném Fotoobraze stoprocentně souhlasit s barevností na monitoru Zákazníka. Monitory mohou být různě konfigurovány pro zobrazování obrázků a barev mnoha různými způsoby, a to jak pomocí nastavení hardwaru, tak instalací softwaru. Existuje tedy mnoho možných nastavení a neexistuje jednotná norma, které by zajistila zhotovení Fotoobrazu ve stejné barevnosti, jako je zobrazena na monitoru. Provozovatel tyto fotografie žádným způsobem neupravuje a zhotoví Fotoobraz na základě neutrálního nastavení tiskového stroje. Provozovatel tímto odmítá odpovědnost za to, že barvy na Fotoobrazu budou stoprocentně souhlasit s uploadovaným Uživatelským obsahem. Tyto odchylky v barevnosti nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.


6. ZÁRUKA

6.1    Není možné uplatňovat právo na reklamaci, která je záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií, obrázků a grafiky zhotoveného Fotoobrazu.
6.2    Případná každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamovaný Fotoobraz, daňový doklad, případně potvrzení internetové objednávky od Provozovatele, jakož i uspokojivý důvod reklamace. Reklamace zasílejte na adresu Provozovatele. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty. 


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1    Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku tak Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty pro jejich individuální charakter Provozovatel nemá možnost prodat dalšímu Zákazníkovi).


8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1    Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel.
8.2    Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Zákazníka, které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Zákazníků, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy zejména jméno Zákazníka, jeho adresu, název firmy, či fakturační údaje zadané pro potřeby Provozovatele ze strany Zákazník
8.3    Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Zákazníka jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.
8.4    Uzavřením smlouvy dle čl. 2 Podmínek uděluje Zákazník současně souhlas k zasílání informací týkajících se obchodních nabídek Provozovatele, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla Provozovatele.
Cookies
8.5    Webové stránky www.likefoto.cz a online služby s nimi spojené včetně Objednávkového systému (dále jen „Web“) mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.
8.6    Cookie je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit internetovému serveru Provozovatele poskytnout návštěvníkům Webu prostředí, na které jsou dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby Web byl pro uživatele více osobní a dokázal lépe reagovat na jeho individuální potřeby, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů či jinou informaci.
8.7    Na Webu Provozovatele jsou použity dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka Webu do doby, než ukončí práci s prohlížečem a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci návštěvníků Webu a zůstávají uloženy v prohlížeči návštěvníka Webu mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. 
8.8    Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. 
8.9    Provozovatel na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, a jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. 
8.10    Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný Provozovatel, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran. 
Uživatelský účet
8.11    Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Zákazníkovi, který akceptuje tyto Podmínky a uzavře s Provozovatelem smlouvu dle čl. 2 Podmínek. Uživatelský účet jednoznačně definuje Zákazníka a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) kontaktní údaje Zákazníka. Uživatelský účet slouží ke snazší a jednoznačné identifikaci Zákazníka při opětovném uzavření smlouvy dle čl. 2 Podmínek.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1    Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.
9.2    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.
9.3    Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 2. 9. 2015.